Strohballen pressen

Vi tilrettelegger for brukere fra psykisk helsevern, kriminalomsorgen, flyktninger, fra rusomsorgen og andre som kan ha nytte og glede av dagtilbud på gård. Tilbydernes arenaer og innhold i tilbudet gir unike tilbud som tilpasses brukerne. Dette er en av styrkene i våre tjenester, det og den nære kontakten som bruker får til mennesker og dyr på tunet. Våre tilbud er skreddersydd for den enkelte deltaker. Gårdene har tilbud til brukere med ulike behov og arbeidsevne.

Tjenestene gir arbeidstrening for ungdom og voksne, gjerne som et lavterskel tilbud, hvor målsetning er en utvikling som kan gi mulighet for varig arbeidsevne.  En fast rutine kan i mange sammenhenger gi støtte til mennesker i en vanskelig livsfase. Arenaene kan gi et tilbud til de som trenger en fast aktivitet som et resultat av for eksempel rusavhengighet, eller psykiatri.

Gården er også en fin arena for praktisk språktrening for arbeidssøkende innvandrere.

Aktivitetene kan være relatert til skogkultur, skjøtsel av kulturminner og natursti, vedproduksjon, friluftsliv, enkelt vedlikehold av traktor, redskap og hus, snekkeraktiviteter, enkelt våronnarbeid, jordprøver, gartnerarbeid, hundestell og mye mer.

Tjenestene kan være innen

  • Nedsatt arbeidsevne
  • Rus omsorg
  • Psykiatri
  • Språktrening innvandrere
  • Kriminalomsorg

De som leverer tjenestene