Dagtilbud til personer med demens

Les hele konseptet her!

Målgruppe

Målgruppen for tjenesten «Dagtilbud til personer med demens» er hjemmeboende personer med demens. En definisjon av demens kan være: «Fellesbetegnelse på en tilstand som kan være forårsaket av ulike organiske sykdommer, kjennetegnet ved en kronisk og irreversibel hukommelsessviktsvikt, sviktende evner til å utføre daglig-livets aktiviteter og endret sosial atferd» (Engedal og Haugen, 2006).

Demens kan ramme i alle aldre og vår målgruppe er ikke aldersbestemt. Her kommer flere personer med samme problematikk sammen og deltar i de vanlige aktivitetene på gården. Deltakerne opplever trygghet, fellesskap, mestring og trivsel på en ny arena, og pårørende får god og nødvendig avlastning i en krevende situasjon. Mange forskere har påpekt at avlastning er svært viktig for «slitasje» på pårørende. Dette er også fremhevet i høringsutkastet til Demensplan 2020. Det er anslått at dagtilbud av «grønn type» kan utsette behovet for institusjonsplass med ett til tre år (Sykepleien Forskning 2013:8(2)). En institusjonsplass koster ca 800.000,- pr år (www.samfunnskunnskap.no).

Noen av våre gårder tilbyr også opplevelsesdager for grupper fra for eksempel arbeidsstuer, dagsenter, institusjonsavdeling ol. Opplevelsesdagene tilrettelegges etter årstid og interesse.

Formål

Formålet med dette konseptet er at medlemmene i vårt nettverk skal kunne tilby profesjonelle velferdstjenester, i tråd med markedets behov, ved å tilby ensartede og faglig gode tilbud til våre kjøpere og brukere.

Det er strategisk vedtatt at leverandører av IPT-tjenester gjennom IPTA-nettverket skal levere tjenester i tråd med de konsepter nettverket utvikler. Konseptet er godkjent og vedtatt i Inn på tunet Akershus´ styre.

Hva har kjøper behov for?

hva har kjøper brukt for

 

Aktivitetsalternativer

 • Stell av, og kontakt med dyr
 • Hagebruk
 • Bærplukking, sylting
 • Arbeid med ved
 • Snømåking
 • Raking
 • Enkel snekring
 • Vedlikeholdsoppgaver
 • Grønnsakshage, potetland
 • Turer
 • Baking
 • Sosialt samvær
 • Måltider (ernæringsfokus)
 • Øvelser «65+ Øvelser som holder deg i form» gjerne utendørs
 • Spill (kort, kaste på stikka ol)

Ulike kjøp- og salgsmodeller

Det er i utgangspunktet fire ulike modeller for kjøp og salg av denne type Inn på tunet tjeneste:

 • Kommunen kjøper et fullskala tilbud fra tilbyder som stiller med både lokaliteter, uteområder, fysisk tilrettelegging og står for den daglige faglige oppfølgingen,
  men kjøper som rådgiver.
 • Kjøper har det helse- og sosialfaglige ansvaret og deltar i det daglige arbeidet, mens tilbyder er fysisk tilrettelegger og arbeidsleder i tillegg til å stille med lokaler
  og utearenaer.
 • Bruk av gården som arena, når bonden er ansatt og lønnes hos kjøper.
 • Privatpersoner kjøper fullskala tjeneste, med pårørende som samarbeidspartner.

Hvem er potensiell kjøper?

 • Kommunal Helse- og sosialsektor
 • Privatpersoner

Les hele konseptet her!