Hand und Gerstenfeld im Licht

Inn på tunet omfatter tilrettelagte tilbud på gårdsbruk til alle aldersgrupper. Bonden er direkte involvert i tilbudet, enten som leder, som utleier eller begge deler. Kjøperen av tjenestene er hovedsakelig kommunen, men kan også være stat og private.

Landbruket representerer ressurser langt utover produksjon av mat og råvarer. Gården benyttes som arena for å bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver innenfor oppvekst, helse- og rehabilitering ved arbeidstrening.

forside 2013

Last ned PDF

Et tilrettelagt tilbud

Inn på tunet er et tilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper.  Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser. Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe eller bruker. Dette kan være alt fra et utdanningstilbud knyttet til skolen eller et aktivitets- og arbeids treningstilbud gjennom helse- og omsorgstjenesten. Hvert tilbud og arena er unikt og det er viktig å få den rette tilbyder til å dekke brukers behov. Tillit må være gjensidig for at utvikling skal finne sted hos bruker.  Det som passer for en kan være feil for en annen. Her vil samvirket hjelpe kjøper med å finne rett tilbyder for den enkelte bruker.

Arenaen er viktig

Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget.  Men det er også en rekke muligheter som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre.  Det kan være aktiviteter som snekring, husflid, baking og bruk av utmark. Dyrene og kontakt med dem, har en stor plass i mange av Inn på tunet tilbudene.

Kvalitetssikring og godkjenning av Inn på tunet tjenester gjennom Matmerk.

I 2012 kom en egen godkjenningsordning for Inn på tunet gårdsbruk. Dette skal sikre trygghet og kvalitet for både kjøpere av Inn på tunet tjenestene, brukere og tilbydere av tjenestene.  Tilbydere må  være godkjent for å ta i bruk begrepet Inn på tunet.

 

Lenker til mer informasjon om Inn på tunet:

www.matmerk.no

Innovasjon i omsorg NOU 2011 : 11

Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)

KSL standard 11  – Inn på tunet –  veileder og sjekkliste for egenrevisjon

Standardavtale mellom kjøper og tilbyder

 

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gardsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gardsbruk er en eiendom som brukes til jord-. skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til garden, livet og arbeidet der.                                                     Definisjon fra 2011